ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által szervezett Alfa Zoom termékoktatássokkal kapcsolatban

Hatályos: 2023.09.25-étől

Bevezető

Az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a független és függő partnerei részére, illetve az ő megbízásukban biztosításközvetítő tevékenységet végzők részére meghirdetett Alfa Akadémia rendezvénysorozattal kapcsolatos személyes adatkezelésről – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) rendelkezéseire figyelemmel – az alábbi előzetes tájékoztatást adja.

Az adatkezelő és elérhetősége

 • Az adatkezelő neve:            Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
 • Székhelye:                              1091 Budapest, Üllői út 1.
 • Elérhetőség:                           alkusziigazgatosag@alfa.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@alfa.hu

Az adatkezelés célja

(1) az eseményre történő regisztráció, tájékoztatás a rendezvénnyel kapcsolatos tudnivalókról, esetleges változásokról

(2) a résztvevő biztosításközvetítők részére a termékoktatásról szóló igazolás biztosítása a Bit. és az IDD irányelvnek való megfelelés érdekében, illetve

(3) a (2) pontban meghatározott igazolás biztosításközvetítőnek, illetve a biztosításközvetítő által a regisztrációs felületen megadott partner cég oktatásszervezésével foglalkozó kontakt részére történő emailen keresztüli megküldésének biztosítása;

(4) Az adatkezelő biztosításközvetítőket érintő információinak elektronikus hírlevelek útján történő átadása.

Az adatkezelés jogalapja

(1) a résztvevők adatai esetében a https://alkuszi.alfa.hu honlapon történő Alfa Akadémia rendezvénysorozatra való jelentkezésével létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja)

(2) a résztvevők adata az (1)-ben foglaltakon túl a Bit. és az IDD irányelvnek való megfeleléssel összefüggő jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja)

(3) jogi igények érvényesítése esetén a szervező igények érvényesítéséhez és bizonyításához fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja)

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljánál meghatározott

 • (1)-(3) pont tekintetében a jogszabályban meghatározott elévülési ideig,
 • (4) pont tekintetében a hírlevélről való leiratkozásig tart.

A hozzájárulás bármikor korlátozás nélkül visszavonható, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Harmadik felek, az adatokhoz való hozzáférés, az adatok címzettjei

Az e-mailes hírlevek kiküldéshez az Adatkezelő a Mailchimp szolgáltatásait veszi igénybe.

Továbbá, a személyes adatokhoz az Adatkezelő azon munkavállalói, tisztségviselői férnek hozzá, akiknek a feladatuk ellátásához kifejezetten szükséges.

Adatok továbbítása harmadik országba – automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az adatkezelés során nem kerül sor személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására. Automatizált döntéshozatal, illetőleg profilalkotás az adatkezelés során nem történik.

Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok:

Személyes adataival kapcsolatban bármikor, korlátozás nélkül kérheti:

 • tájékoztatást az adatkezelés részleteiről, beleértve a másolat kérését,
 • helyesbítést a pontatlan adatok tekintetében,
 • törlést, amennyiben az adatkezelésre nincs további cél, illetve jogalap,
 • kezelés korlátozását, ha az adatkezelést jogellenesnek tartja, de nem kér törlést, vagy az adatpontossági kérelem elbírálásáig, illetve
 • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, ha az adatok kezelése az adatkezelő jogos érdekén alapul.
 • Ezen felül élhet adathordozhatósághoz való jogával.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármikor lehetősége van korlátozás nélkül visszavonni. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

A korlátozáshoz való jog alapján az adatokat csak tároljuk, egyéb műveleteket nem végzünk az adatokkal.

A korlátozáshoz és a törléshez való jog kapcsán felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha szerződéssel is rendelkezik az Adatkezelőnél, úgy a szerződéses jogviszony létesítése, fenntartása és megszüntetése során többségében olyan adatokat kezelünk, amelyeket jogszabályok írnak elő. Ezen adatok törlésére nincs mód a szerződéshez kapcsolódó megőrzési időn belül.

Az adathordozhatósághoz való jog keretében kérheti, hogy rendelkezésünkre bocsátott adatait géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek, annak érdekében, hogy egy másik Adatkezelőnek/adatfeldolgozónak átadja, feltéve, hogy ennek technikai és adatbiztonsági feltételei fennállnak.

Jogorvoslati lehetőségek:

Adatkezelésünk ellen panaszt nyújthat be társaságunknál az adatvedelem@alfa.hu elérhetőségen vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, továbbá bírósághoz fordulhat.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:

A hatóság címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11.

A hatóság levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9

A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

Az egyes jogok részletes tartalmáról a www.alfa.hu/adatvedelem linken tájékozódhat.

Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.