Flotta casco

  • Egyszerű ajánlatkérés
  • Egyedi, gyors kockázatelbírálás
  • Online állománykezelés

Mire terjed ki a biztosítás?

A biztosítás – a szerződő felek (a szerződő és a biztosító) megállapodása szerint – az alábbi kockázatokra nyújthat fedezetet, illetve a lenti szolgáltatásokra terjedhet ki: 

A biztosított járművet, alkatrészét, közvetlenül károsító villámcsapás, földrengés, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg, vagy talajszint alatti építmény beomlása, szélvihar, felhőszakadás, árvíz (kivéve az árterületen, hullámtéren bekövetkező károk), egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás. A gépjárműben, alkatrészeiben, tartozékaiban – a gépjármű elektromos berendezéseinek meghibásodása vagy külső tűz átterjedése folytán – keletkezett tűz, önrobbanás, robbanás által okozott kár.

Ha a megfelelően lezárt, a Biztosító által előírt, a lopás időpontjában is működő vagyonvédelmi eszközzel ellátott gépjárművet ellopják, vagy jogtalan használat céljából – az elkövetőre bízott gépjármű jogtalan használatát, elsikkasztását kivéve – fenyegetéssel elveszik.

Ha a teljes gépjármű eltulajdonítása nélkül annak biztosított alkatrészeit, tartozékait, ellopják (lelopják). Nem tekinthető megfelelően lezártnak a gépjármű, ha a jármű kulcsa, távirányítója, kódkártyája nélkül nyitható, ha bármelyik zárbetét hiányzik, vagy oly módon rongálódott a lopáskár előtt, hogy a zár a jármű kulcsainak használata nélkül is működtethető, ha gépjármű ablakai nincsenek zárt állapotban, illetve a Biztosító által előírt vagyonvédelmi berendezés nem volt bekapcsolva vagy nem volt működőképes állapotban.

Biztosítási esemény a biztosított vagyontárgyakban bármilyen kívülről ható, hirtelen fellépő, baleseti jellegű, a kárbejelentés szerinti eseménnyel műszakilag azonosítható, igazolt erőhatás által keletkezett törés, egyéb sérülés. A Biztosító megtéríti a jogtalan behatolással vagy lopási kísérlettel okozott kárt a megfelelően lezárt gépjárműben, alkatrészeiben, vagy tartozékaiban, továbbá az idegen személy által okozott rongálási károkat.

Kiegészítő balesetbiztosítás biztosítottja a jármű vezetője és a járműben utazó személyek, de legfeljebb 9 fő a vezetővel együtt.

Kiegészítő poggyászbiztosítási fedezet a járműben szállított, casco biztosítási esemény következtében károsodott tárgy javítási költségének, illetve pótlási értékének megtérítésére a feltételben megjelölt összeghatárig.

Kiegészítő biztosítás a casco biztosítási káresemény következtében nem használható jármű bérgépjárművel történő pótlási költségének megtérítésére a feltételben megjelölt összeghatárig.

A flotta casco a biztosított gépjármű(vek)ben különböző okokból keletkezett károkra szolgáltatást nyújtó biztosítás, mely alapján megtérülnek a szerződésben meghatározott károk.

Flotta casco ajánlat a flottavallalas@alfa.hu e-mail címre várjuk!

Szaporulat bejelentés a Corporate Portalon történik.

Kapcsolódó dokumentumok